නව පැමිණීම

ඇයි අපට තෝරා

  • werw
  • දීලයි
  • gwefw

අපගේ සමාගම වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු

විශාලතම මුතු බෙදා හැරීමේ මධ්යස්ථානයක් පිහිටා - Zhuji නගරය Kaluoli මුතු සමාගම බෝ කිරීම, සකස් කිරීම හා නැවුම් ජලය pearls.We අලෙවි වසර ගණනාවක අත්දැකීම් ප්රධාන වශයෙන් මාල, වළලු, මුදු, සාරි කටු ආදිය වැනි ලිහිල් මුතු, මුතු කෙඳි, හා මුතු ආභරණ ලබා සතු .