പുതുതായി എത്തിച്ചേര്ന്നവ

എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  • വെര്വ്
  • .ആഹഹ
  • ഗ്വെഫ്വ്

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്വാഗതം

വലിയ മുത്ത് വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിതി - ജ്ഹുജി നഗരം, കലുഒലി മുത്ത് കമ്പനി പ്രജനനം, സംസ്കരണം, ശുദ്ധജല പെഅര്ല്സ്.വെ വിൽക്കുന്നതിൽ അനുഭവം വർഷം പ്രധാനമായും അയഞ്ഞ മുത്തു, പേൾ മുടികൾ, കടകം, കടകം, വളയങ്ങൾ, ബ്രൊഒഛെസ് തുടങ്ങിയ മുത്ത് ആഭരണങ്ങൾ നൽകാൻ സ്വന്തമാക്കുന്നു .